Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
irrepleceable
8145 f4db 390
Reposted fromrol rol viakoloryzacja koloryzacja
irrepleceable
6892 8927 390
Reposted fromimeggyman imeggyman viakoloryzacja koloryzacja
irrepleceable
irrepleceable
irrepleceable
Mam serdecznie dość ludzi uważających, że wyświadczają mi wielką łaskę.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
irrepleceable
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
irrepleceable
irrepleceable
irrepleceable
irrepleceable
irrepleceable
0546 4bac 390
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viakoloryzacja koloryzacja
irrepleceable
Reposted fromdanio danio viakoloryzacja koloryzacja
irrepleceable
9820 708a 390
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viakoloryzacja koloryzacja
irrepleceable
5388 2b97 390

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viasatyra satyra
irrepleceable
1250 efc5 390
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viasatyra satyra
irrepleceable
0689 77d2 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viasatyra satyra
irrepleceable
7223 2ca6 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasatyra satyra
irrepleceable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl