Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
irrepleceable
irrepleceable
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
irrepleceable
2650 17be 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawiksz wiksz
irrepleceable
5589 50de 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viawiksz wiksz
Czasami czuję się za bardzo skomplikowana dla samej siebie.
— Alkohol prochy i ja - Barbara Rosiek (via czarne-lustro)
Reposted fromshitsuri shitsuri viawiksz wiksz
irrepleceable
I’m like the dead sea | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viawiksz wiksz
irrepleceable
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawiksz wiksz
irrepleceable
irrepleceable
4381 3492 390
Reposted fromla-lu la-lu viacatchdimoment catchdimoment
irrepleceable
3146 935e 390
Reposted fromerial erial viacatchdimoment catchdimoment
irrepleceable
8145 f4db 390
Reposted fromrol rol viakoloryzacja koloryzacja
irrepleceable
6892 8927 390
Reposted fromimeggyman imeggyman viakoloryzacja koloryzacja
irrepleceable
3965 1807 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaaisolro aisolro
irrepleceable
irrepleceable
Mam serdecznie dość ludzi uważających, że wyświadczają mi wielką łaskę.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaaisolro aisolro
irrepleceable
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaaisolro aisolro
irrepleceable
0554 e927 390
Reposted fromsangivisceres sangivisceres viaaisolro aisolro
irrepleceable
7476 40ba 390
irrepleceable
9834 5531 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaaisolro aisolro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl